БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.

 

БИОСТРОЙ ЕООД

инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.

 

„БИОСТРОЙ“ ЕООД  започна  изпълнението на дейностите по  проект  „Устойчиво развитие на човешките ресурси чрез подобряване условията на труд и социално-отговорна политика в „Биострой ЕООД, съгласно  подписан  между Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2014-2020) и дружеството договор  № BG05M9OP001-1.008-0925-C02.

Проектът се финансира  посредством процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”, като  общата стойност на проекта е в размер на  303 694.00 лева, от които  206 511.92 лв. европейско финансиране, 36 443.28 лв. национално финансиране и  60 738.80  собствено финансиране. Планираните дейности ще приключат   на 31.12.2018  година.  Целевата група по проекта обхваща всички заети лица в дружеството.

Проектът е насочен към:

1. Подобряване и оптимизация на управлението и организацията на трудовия процес чрез въвеждане на иновативни организационни практики, модели и системи в предприятието;

2. Развитие на човешките ресурси чрез въвеждане на гъвкави форми на заетост, съчетаване на професионалния и личния живот на заетите лица, а така също и грижа и осигуряване на пълноценен професионален живот на по-възрастните работници;

3. Осигуряване на възможност на предприятието и работещите в него да постигнат по-добри резултати за себе си, за бизнеса и за клиентите, което от своя страна ще подобри репутацията на организацията като работодател, осигуряващ добри и безопасни условия на труд;

4. Засилване и оптимизиране грижата за здравето и безопасността на работещите чрез осигуряване на индивидуална защита от различни вредни и опасни фактори на работната среда, произтичащи от естеството на извършваната работа, идентифицирани в съответствие със специфичните рискове и нужди;

5. Обезопасяване на технологичните процеси чрез осигуряване на средства за колективна защита и превенция на трудови злополуки и заболявания, подобряване на микроклимата и работната среда с цел да се осигури, че средата, в която се осъществяват дейностите, не застрашава живота, здравето и безопасността на работещите;

6. Инвестиции в обучения за допълване и повишаване на специфични знания и умения във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, имащи за цел както превенция на трудови злополуки и заболявания, така и предотвратяване на вреди за околната среда при изпълнение на трудовите задължения;

7. Осигуряване на социални придобивки и насърчаване на социалното включване и сближаване на работещите в предприятието, както и засилване на персоналната отговорност на всеки за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

 

Конкретни дейности, които се реализират са:

  • Разработване и въвеждане на система за оптимизация и управление на човешките ресурси в предприятието (СУЧР)
  • Осигуряване на средства за колективна защита за подобряване на работната среда, чрез закупуване на мобилна аспирационна система, мобилна индустриална прахосмукачка и механично-подебен кран
  • подобряване микроклимата и условията на работа, посредством изграждане на отоплителна система и окачен таван
  • Осигуряване на индивидуална защита на работещите чрез закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло
  • Обучение за повишаване знанията, свързани със специфичните рискове за здравето
  • Осигуряване на социални придобивки за работещите, чрез закупуване на 5 бр. оборудвани, преместваеми контейнери

С реализиране на дейностите за подобряване на безопасността и здравето на работещите  и с постигане на очакваните резултати от изпълнението на проекта, ще се постигне  устойчив и кумулативен ефект върху всички служители в  «БИОСТРОЙ» ЕООД , а  в дългосрочен план дружеството  залага  цели за повишаване на конкурентоспособността и производителността на труда.

 

Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Бенефициентът БИОСТРОЙ» ЕООД  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на ОП РЧР.

Коментари (0)

Няма добавени коментари.
Име:

Спам проверка (1 + 2 = ?):

Коментар:

БИОСТРОЙ ЕООД